Danske Professionelle Uafhængige Laserbehandlere

Nyheder


Stor dag for vores erfarne og kompetente laserbehandlere....

Vi har i dag modtaget nyt høringsforslag til "Lov om fjernelse af tatoveringer med laser".

Vi er meget glade og stolte over, at det er lykkedes at skrive et fornuftigt lovforslag, der sørger for, at personer har adgang til hurtig og professionel laserbehandling. Vi er også meget glade på vegne af Danmarks i forvejen hårdt pressede dermatologer, at disse trygt kan overlade laserbehandling ifm tatoveringsfjernelse til vores dygtige medlemmer.

En stor dag for "branchen" og en stor dag for patientsikkerheden.


Høringssvar i forbindelse med ændring af regler for fjernelse af tatoveringer med laser...

Til: Styrelsen for Patientsikkerhed

Fra: Danske Professionelle Uafhængige Laserbehandlere

 

Dato: 11.10.2017

 

Vedr.: Høringssvar i forbindelse med ændring af regler for fjernelse af tatoveringer

 

Vi er en dansk organisation bestående af de bedste laserbehandlere med tatoveringsfjernelse som speciale. Vores medlemmer er i besiddelse af de bedste lasere og udstyr for opnåelse af de bedste resultater for vores klienter.

                                  

Blandt vores medlemmer er der enighed om, at det er unødvendigt, ressourcespild og fordyrende, såfremt bekendtgørelsen vedtages. Vores organisations laserbehandlere har både veldokumenterede uddannelser og resultater. Nogle er specialister i fjernelse af sorte og grå farver, hvor andre udelukkende er specialister i farver, og vi samarbejder derfor på tværs af disse ekspertområder. Vi gør opmærksom på, at ingen af vores medlemmer har verserende klager fra klienter.

 

Vi har taget stilling til, hvilke problemer der vil opstå, såfremt bekendtgørelsen bliver vedtaget. Der er enighed om, at det tidsmæssige aspekt er en væsentlig faktor, såfremt en læge eller dermatolog skal tilknyttes. Der beskrives i bekendtgørelsen, at en læge eller dermatolog har mulighed for at have medhjælp i forbindelse med behandlingerne, og disse kan være vores medlemmer. Dog mener vi ikke, at hverken forundersøgelsen eller behandlingen som helhed er egnet til disse ændringer, hvilket vi vil uddybe nedenfor.

 

 

Fjernelse af tatovering bør ikke betragtes som kosmetisk behandling

Først og fremmest vil vi argumentere for, ar tatoveringsfjernelse ikke falder under kategorien kosmetisk behandling, og bør derfor ikke behandles således. Fjernelse af tatoveringer har som hovedformål ikke til hensigt at forandre eller forbedre udseendet, men at genoprette det oprindelige udseende, hvorfor definitionen på en kosmetisk behandling ikke stemmer overens med tatoveringsfjernelse med laser. Her er altså ikke tale om, at hovedformålet med behandlingen er en ændring af kroppens udseende, da denne ændring må ske ved selve udførelsen af tatoveringen. Derfor bør fjernelse af tatoveringen ved laser ikke være pålagt samme reglement, hvorimod udførslen af tatoveringen nærmere kan sættes i bås med andre kosmetiske behandlinger (såsom fillers mv.).

 

 

Forlængelse af ventetid

Der sås tvivl om, hvor lang tid klienterne må vente for at få en tid ved klinikkerne, hvis bekendtgørelsen vedtages. Hvis konsultationer fremadrettet udelukkende må udføres af speciallæger, vil klienterne have meget lange ventetider. Derudover vil det være problematisk, hvis forbrugerne pålægges en fast betænkningstid, som kosmetiske behandlinger har. Betænkningstid forekommer ikke ved andre typer laserbehandlinger, og derfor bør dette udgå af bekendtgørelsen. I 2007 var betænkningstiden et krav for andre laserbehandlinger, men dette tiltag blev fjernet igen.

Alle vores klienter er desuden myndige, og der foretages altid en grundig, gratis konsultation forinden den faktiske behandling. Når klienten kontakter klinikken, har denne allerede fortrudt behandlingen og ønsker at påbegynde behandlingen hurtigst muligt. Klienterne rejser ofte langt for at komme til konsultation grundet den geografiske placering af de fleste laserklinikker i Danmark, og derfor ønsker de at starte behandlingsforløbet efter konsultationen. Her kan udføres en laserbehandling, såfremt huden og klientens almene sundhedstilstand tillader det. I et meget sjældent tilfælde, hvor klienten fortryder behandlingen og ikke ønsker at fjerne tatoveringen alligevel, vil det største problem være den manglende farve, såfremt behandlingen er udført at kompetent behandler. Vores medlemmer kan desuden konstatere, at enhver observeret hudskade i forbindelse med tatoveringsfjernelse med laser udelukkende er opstået selvforskyldt af klienten. Dette opstår simpelthen, fordi denne har trodset behandlerens råd, og har kløet i det behandlede område under helingsprocessen.

 

Der er altså enighed om, at hvis klienterne skal vente for lang tid fra beslutningen om fjernelse til første behandling, vil en stor del af klienterne opsøge kortere ventetider, og der vil opstå et sort, ureguleret marked. Alternativt selv indkøbe en billig lasermaskine fra Kina, hvorved de selv kan foretage fjernelsen. Af disse problemer udspringer en større risiko for dannelse af ar og andre komplikationer og kan ende i dyre operationer foretaget i sundhedsvæsenet som følge. Der opstår en potentielt bekostelig og ressourcekrævende boomerangeffekt, stik imod hensigten med udformningen af disse nye regler.

 

Blandt vores medlemmer er der enighed om, at dermatologer og læger skal bruge deres tid på patienter, herunder sygdomme, hudlidelser mv., fremfor på at fjerne tatoveringer. Vores klienter er ikke syge, og er derfor ikke patienter. Vores klienter har truffet nogle dårlige valg i forhold til deres tatovering ved eksempelvis valg af design, tatovør, at de blot har skiftet mening. Herunder er der naturligvis også nogen, der træffer dårlige valg i tatoveringsfjernelsesprocessen og ender med at få fjernet tatoveringen ved en uerfaren og uuddannet behandler.

 

 

Kompetencer og erfaring

Erfaring er meget vigtig i forbindelse med tatoveringsfjernelse med laser, da dette kræver en grundig forståelse for laserteknologien, og det er vigtigt, at behandleren kan læse huden og tatoveringen ved både forundersøgelser og gennem hele forløbet. Ikke to tatoveringer er ens, og da selve udførslen af tatoveringen, blæktyper og -farver samt tatoveringens placering på kroppen, herunder også kroppen som helhed, kan påvirke forløbet og resultaterne heri. Det korrekte laserudstyr spiller naturligvis en afgørende rolle for et optimalt resultat, men uden den erfaring og uddannelse, som vores medlemmer besidder, vil udstyret ikke kunne benyttes til det ideelle resultat for klienten. Dette er anerkendt af både dermatologer og læger, da flere af vores medlemmer er blevet tilbudt jobs indenfor feltet hos netop disse. At speciallæger søger hjælp hos professionelle laserbehandlere og mener, at ekspertisen ligger hos den dygtige og veluddannede laserbehandler, bekræfter os i, at vi bør udføre konsultationer og behandlinger uden obligatorisk samråd med en speciallæge. Vi vil desuden sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt vores lasereksperters mængde af dagligdagserfaring kan dokumenteres, såfremt dette vil blive nødvendigt.

 

For at understrege vigtigheden af erfaring og tilstrækkelig viden indenfor området, samt at dette ikke går hånd i hånd med at være speciallæge, påpeger vi et eksempel på en lægeejet klinik, som er kommet i mediernes søgelys. På grund af den nylige opmærksomhed omkring tatoveringsfjernelse er mediedækningen af problematikkerne ligeledes vokset, og dette har afdækket en decideret fejlbehandling af en klient i en lægeejet klinik. Her lod klinikken behandle en klient med kun 4 uger imellem behandlingerne, hvilket er alt for kort tid. Normal procedure i denne sammenhæng er minimum 6-8 uger afhængigt af tatoveringen, placering mv. Desuden lod de klienten selv holde køle-aggregat på trods af, at huden var lokalbedøvet med salve. Den lægeejede klinik udførte uhygiejnisk omgang med køle-aggregatet ved at holde det direkte på det behandlede område. I det hele taget er dette en behandling, som vi som eksperter tager stor afstand fra.

 

 

Samfundsbyrde

Dette vil øge byrden ved speciallægerne, som i forvejen er ekstremt travle og har almindeligvis meget lange ventetider for deres normale type patient. Hvis speciallægerne skal påtage sig endnu en opgave og endnu flere patienter i form af vores klienter, vil ventetiderne forlænges yderligere. Tatoveringsfjernelseskunderne vil sandsynligvis ikke skulle behandles på lige fod med alle andre patienter, da tatoveringsfjernelse ikke er et akut problem, og de egentligt syge og trængende ikke bør lide under dette. Dette betyder, at denne type kunder vil nedprioriteres i forhold til patienter med akutte problemer, hvilket vil være en stor ulempe for vores klienter, og absolut ikke være en fordel for dem. Sammenlagt vil dette medføre en byrde for samfundet, hvor speciallæger vil være en mangelvare i Danmark i endnu stigende grad end nu, og overordnet set vil dette være en belastning for samfundet.

 

Som lasereksperter mener vi ikke, at forundersøgelsen og behandlingen som helhed er egnet til det af Styrelsen for Patientsikkerhed fremstillede reglement. For at vurdere en tatoverings reaktion på laserbehandlingen bør alle professionelle behandlere foretage et testskud med laseren på området. Dette er eksempelvis særdeles vigtigt, når permanent makeup skal fjernes ved laser, og vil betyde at den indledende konsultation skal deles op i to for at sikre, at hudens reaktion er ideel. Herunder er det også den erfarne lasereksperts kendskab til og mistanke om, hvor tatoveringen er udført rent geoografisk, idet der findes mange typer farver og kopi-farver, der ikke er mulige eller hensigtsmæssige at fjerne med laser. Denne forlængelse af konsultationen vil ligeledes have en negativ effekt på ventetiden hos en dermatolog, og er endnu en årsag til, at det nye tiltag ikke bør træde i kraft.

 

Regelændringerne vil i praksis være skadende for laserklinikker samt klienter og patienter. De mulige tiltag vil ikke ændre behandlingsresultatet på kunden, men vil kun øge ventetiden og omkostningerne forbundet med forløbet, hvilket naturligt vil pålægges klienterne i form af prisstigninger. I vores øjne er det derfor udelukkende dermatologerne, der får noget positivt ud af disse regelændringer i form af øget indtjening.

 

Alt dette vil kun være en realitet, såfremt speciallægerne ønsker at deltage i disse ændringer, da det naturligvis ikke er ikke en selvfølge, at vores medlemmer kan finde en dermatolog, som ønsker at være tilknyttet en laserklinik og udføre en masse konsultationer i laserbehandlerens sted.

 

 

Bekendtgørelsens effekt i praksis

Som vi forstår ændringsforslaget, vil det være hudlægerne, der skal udføre konsultationer og derfor bestemme kalibrering og andre indstillinger på maskinen. Dette medfører et problem til de næste mange behandlinger, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed dømmer alle laserbehandlere inkompetente i forbindelse med denne type beslutninger. Hvis speciallægen skal træffe disse beslutninger, er det nødvendigt, at vedkommende er til stede ved alle behandlinger igennem hele forløbet fra start til slut. Det er ikke muligt, at forudse kroppens reaktion på en laserbehandling efter otte uger, og derfor er det ikke muligt at beslutte disse indstillinger mv. på forhånd.

 

Vi har tidligere afdækket problematikker, som vil følge bekendtgørelsens eksisterende forslag i forbindelse med speciallægens rolle i konsultationer, og derfor er det aktuelt at gennemgå et arrangement, hvori dette er ændret. Hvis reglerne vedtages men lempes, således at speciallægens medhjælper må udføre både konsultation og behandling, som har været tilfældet i mange år, tvivler vi på den reelle effekt af hele dette tiltag.

 

Speciallægens rolle vil i så blive at gennemtjekke og godkende allerede stabile, velfungerende processer i de respektive klinikker. Derfor vil lægens tilknytning til klinikken være rent proforma, hvilket betyder, at bekendtgørelsens tiltag også her ender op med at være overflødige og udelukkende til gavn for speciallægen.

 

 

Patientsikkerhed som prioritet

Medlemmerne i vores organisation ønsker at sætte fokus på patientsikkerhed og gør deres bedste for, at klienterne altid er i gode hænder. Før, under og efter behandlingsforløbet gør vi meget ud af, at informere klienten, så denne føler sig tryg og samtidigt opnår det mest optimale resultat af tatoveringsfjernelsen. Vores organisation arbejder derfor på at fremstille en standardisering af mange aspekter af denne proces – fra og til laserbehandlere med tatoveringsfjernelse som speciale.

 

Denne standard vil indeholde krav til bl.a. lasermaskiner og andet udstyr, inspektioner, tilsyn, uddannelse, hygiejnekursus, vaccinationer (som vores medlemmer opfylder allerede), kundeinformationer, spørgeskemaer og/eller journalføring, der er ensartet. Vi instruerer altid klienterne både mundtligt og skriftligt om forløbet og efterbehandlingen af huden, ligesom der laves før-, under- og efterbilleder til dokumentation. Derudover vil denne standard indeholde de fornødne forsikringer herunder både erhvervsansvars- og patientforsikring. At vores medlemmer har en patientforsikring betyder, at hvis en eventuel erstatning skulle udbetales, vil denne være underlagt den enkelte kliniks patientforsikring, og denne vil ikke pålægges Styrelsen for Patientsikkerhed eller Patientklagenævnet.

 

Som tidligere nævnt arbejder vores organisations medlemmer sammen på tværs af ekspertområder for at sørge for det bedste og mest sikre behandlingsforløb for vores klienter.

Hvis behandlingsventetiden øges som følge af de indskrænkende regler, kan det have indflydelse på patientsikkerheden, da klienten vil blive utålmodig og flytte sit behandlingsforløb til en anden klinik, som kan tilbyde en kortere ventetid. Hvis dette sker hyppigt, vil det medføre et uønsket behandlingsforløb, hvor overblikket samt ansvaret for overholdelse af gængse regler i forbindelse med tatoveringsfjernelse ikke kan forblive ved behandleren i en specifik klinik, men vil overgå til klienten. Uden samarbejdet på tværs af klinikker, vil det ikke være muligt, at bibeholde overblikket over eksempelvis behandlingstider, og kunden kan forsøge at få behandlinger hyppigere end anbefalet. Dette kan medføre hudskader og vil gå på kompromis med patientsikkerheden.

 

 

Regulering af markedet

Hvis der skal foretages en regulering af markedet for denne behandlingsform, vil vi fremføre forslag til at skabe overblik for forbrugeren. Ved at oprette en registrering over dygtige behandlingsklinikker i Danmark, som er godkendte af Styrelsen for Patientsikkerhed, kan forbrugeren undgå fejlagtigt at gå til en ikke-godkendt klinik og derved opnå et utilsigtet resultat. Denne godkendelse vil eksempelvis kunne opnås gennem deltagelse i specifikke kurser eller uddannelser, som er formidlet af staten.

 

Selv holder vores lasereksperter holder sig løbende velorienterede omkring optimering af deres eksisterende udstyr og/eller udskiftning til nyere og bedre lasere. Slutteligt er vi ikke overbeviste om, at der vil komme færre skader, såfremt det udelukkende er dermatologer, læger samt deres medhjælpere, der må foretage laserbehandlinger. Vi har gennem vores virke og den tid vi har behandlet stødt på mange klienter med uoprettelige skader forårsaget netop af dermatologer, læger og disses medhjælpere.

 

Mere specifikt mener vi, at der skal være krav til udstyr, herunder mulighed for årligt tilsyn. Åbningstilladelse for nye klinikker er en rigtig god idé, og eksisterende klinikker skal ind i tilsynsordningen. Vi er enige med Styrelsen for Patientsikkerhed i, at der skal være krav til at være i besiddelse af en autorisation/tilladelse/licens.

 

 

Danske Professionelle Uafhængige Laserbehandlere er enige om at tilslutte sig en oprydning og stramning af branchen.

 

Vi vil med vores høringssvar, vores ekspertise og organisation sikre os, at vores eksperter får en tilladelse/licens/autorisation til at udføre behandlinger under godkendelse Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi vil samarbejde med Styrelsen for at vedligeholde et ekspertniveau for patienternes sikkerhed.

 

 

På vegne af

Danske Professionelle Uafhængige Laserbehandlere

 

Med venlig hilsen

 

Liz Kierstein, stifter og talsperson